Jak wyglądał pierwszy egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas ósmych podeszli do pierwszego od wielu lat egzaminu podsumowującego lata nauki w szkole podstawowej. Podobnie jak gimnazjaliści, ósmoklasiści przystąpili do testów w kwietniu. Egzamin znacznie różnił się od sprawdzianów sprzed lat oraz od egzaminu gimnazjalnego. Jakie nowości pojawiły się na egzaminach? Jak były zorganizowane? Jakie wyniki udało się osiągnąć?

Przedmioty egzaminacyjne

Przedmiotami, które obowiązywały na egzaminie 8 klas to język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny (obowiązujący ucznia w szkole). Mowa o następujących językach: angielski, rosyjski, francuski, niemiecki, hiszpański, ukraiński lub włoski. Aby zadeklarować wybrany język, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia lub sam uczeń (jeżeli w tym momencie był już pełnoletni) musieli złożyć odpowiednią deklarację do 30 września – w pierwszym miesiącu roku szkolnego 2018/19. W placówkach, gdzie zajęcia są prowadzone w językach mniejszości narodowych, etnicznych lub w językach regionalnych uczniowie mieli możliwość zdawania egzaminu z polskiego i matematyki w danym języku. W tym przypadku również należało złożyć stosowną deklarację.

W najbliższych latach pojawią się kolejne zmiany. W 2022 roku lista przedmiotów obowiązkowych powiększy się o jeden – wybrany przez ósmoklasistę – dodatkowy przedmiot. Dziedziny nauki, spośród których uczeń będzie mógł wybrać to: geografia, biologia, chemia, fizyka i historia.

Przebieg egzaminu

Dokładne daty egzaminu ósmoklasisty to 15, 16 i 17 kwietnia 2019 roku. W każdy dzień o godzinie 9:00 zdawany był egzamin z jednego przedmiotu w kolejności: język polski, matematyka i język obcy nowożytny. Dla tych, którzy nie mogli podejść do egzaminów w pierwszym terminie, z przyczyn zdrowotnych lub wypadków losowych, przewidziano dodatkowe terminy od 3 do 5 czerwca 2019 roku.

Egzamin przeprowadzany był wyłącznie w formie pisemnej. Arkusze egzaminacyjne z każdego przedmiotu zawierały zestawy zadań zamkniętych (do wyboru jedna poprawna odpowiedź) oraz otwartych (należało samodzielnie stworzyć dobrą odpowiedź). Na rozwiązanie arkusza z polskiego uczniowie mieli 120 minut, na matematykę 100 minut, natomiast na język obcy 90 minut. Na dodatkowy przedmiot, który będzie obowiązywał w 2022 roku, również przewidziano 90 minut.

Jedyne akcesoria szkolne, które mógł mieć przy sobie zdający podczas egzaminu to długopis z czarnym tuszem i linijka (w przypadku matematyki). Obowiązywał zakaz wnoszenia telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych z wiadomych względów.

Korepetycje jako pomoc w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty

Czy egzamin był obowiązkowy?

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, przystąpienie do niego to warunek ukończenia szkoły podstawowej. Nie ustalono progu zdawalności, oznacza to, że egzaminu nie dało się nie zdać, wystarczyło pojawić się i podpisać arkusze. Jednak warto było powalczyć o dodatkowe punkty końcowe (wypełniając chociażby tylko zadania zamknięte, gdzie jest jedna prawidłowa odpowiedź). Dla młodzieży, która zabiega o miejsca w szkołach średnich te punkty są teraz bardzo ważne. Należy mieć na względzie fakt, iż w przyszłym roku szkolnym kandydatami do liceów, techników i szkół zawodowych są także ostatni gimnazjaliści. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że nie będzie problemu z rekrutacją, ponieważ szkoły średnie będą przygotowane na przyjęcie większej liczby uczniów. Jednakże znaczna część rodziców obawia się, że ich dzieci będą miały utrudnioną drogę do wymarzonej szkoły i przez cały rok zapewniali im wsparcie w nauce takie jak korepetycje, czy specjalne kursy przygotowawcze (np. https://edun.pl/kurs/kursy-8-klasisty.html). Na przeciw potrzebom uczniów wychodziły Centra Edukacyjne, np. Centrum Korepetycji Edun (https://edun.pl/).

Jak wypadły testy?

14 tego czerwca ósmoklasiści dowiedzieli się jakie wyniki udało im się osiągnąć na egzaminie, można je było pobrać ze strony internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na koniec roku szkolnego wraz ze świadectwami otrzymali specjalne zaświadczenia. Najlepiej wypadł język polski – ogólny średni wynik to 63 proc. punktów możliwych do otrzymania. Średnia z matematyki to 45 proc. Z najpopularniejszego wśród uczniów języka angielskiego udało się osiągnąć średnią 59 proc. punktów, z niemieckiego 42 proc., z rosyjskiego 48 proc, z francuskiego 61 proc., z hiszpańskiego 56 proc., z włoskiego 58 proc.

Decyzję o wyborze szkoły średniej było trzeba podjąć wcześniej. Rekrutacje do szkół ponadgimnazjalnych odbywały się już od maja. Było to dość problematyczne, gdyż uczniowie dopiero od niedawna znają swoją ostateczną pulę punktów, w skład których wchodzą punkty za egzaminy, za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz za szczególne osiągnięcia (jak np. konkursy i turnieje przedmiotowe). W komfortowej sytuacji byli laureaci i finaliści konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z przedmiotów objętych egzaminem – wtedy otrzymują maksymalną liczbę punktów z tego właśnie przedmiotu i w konsekwencji byli zwolnieni z egzaminu.

Ciężka praca się opłaca. Uczniowie, którzy będąc jeszcze w młodszych klasach podejmowali naukowe, artystyczne jak i sportowe wyzwania, udzielali się w inicjatywach społecznych nieustannie powiększali swoje szanse na lepszy start w przyszłość. Jednak nawet uczniowie mniej aktywni mogli zapewnić sobie sporą pulę punktów przez ostatni rok nauki w podstawówce – solidne przygotowanie do egzaminów i dbanie o dobre bieżące oceny z pewnością przyniosły oczekiwane rezultaty. Pierwszy egzamin ósmoklasisty za nami, miejmy nadzieję, że z roku na rok wyniki będą coraz wyższe.

Facebook Comments