Nowa matura

Jak wygląda „nowa matura 2010”

Absolwenta szkoły średniej obowiązują 3 egzaminy na maturze:

  • egzamin z języka polskiego (ustny i pisemny);
  • egzamin z języka obcego nowożytnego (ustny i pisemny);
  • egzamin z przedmiotu wybranego przez absolwenta (pisemny).

Językiem obcym, który najczęściej jest wybierany na egzamin maturalny, jest język angielski. Do wyboru są 2 poziomy: matura podstawowa i matura rozszerzona z języka angielskiego. Aby zdać egzamin dojrzałości, trzeba dostać minimum 30% punktów z przedmiotów obowiązkowych w ustnej i pisemnej części egzaminu.

Posiadaczy certyfikatów językowych (FCE, CAE, CPE) interesuje, czy zwalniają ich one z nowej matury. Odpowiedź brzmi – nie. Zwolnieni mogą być jedynie laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych.

Matura podstawowa z języka angielskiego:

Egzamin ustny

Na egzaminie ustnym na maturze podstawowej z angielskiego zdający musi przeprowadzić 3 rozmowy sterowane (przykłady w dziale słownictwo angielskie). W kolejnym zadaniu ma on przeprowadzić rozmowę na podstawie ilustracji, a więc musi wiedzieć, jak opisać obrazek.

Egzamin pisemny (120 minut)

Na egzaminie pisemnym na maturze podstawowej z angielskiego do zrobienia jest Arkusz I, w którym absolwent musi się wykazać umiejętnością:

  • rozumienia ze słuchu (20 minut) – 2 lub 3 teksty typu: wywiady, instrukcje, komunikaty – na ich podstawie należy stwierdzić, czy dane zdanie to prawda czy fałsz, ale mogą to być również testy wielokrotnego wyboru;
  • rozumienia tekstu czytanego – 2 lub 3 teksty na 1,5 strony formatu A4 – zadania mogą polegać na zaznaczeniu prawdy bądź fałszu, albo na zatytułowaniu przeczytanego fragmentu;
  • redagowania prostych tekstów użytkowych – pierwszy tekst może być zaproszeniem na imprezę, pocztówką z wakacji bądź ogłoszeniem o zagubieniu czegoś i nie ma on określonego limitu słów. Drugi tekst ma być napisany na ok. 120-150 słów, a jest nim list nieformalny bądź list formalny.

Matura rozszerzona z języka angielskiego:

Egzamin ustny

Pierwsza część egzaminu ustnego to rozmowa z egzaminatorem w formie odpowiedzi na ok. 5 pytań. W drugiej części absolwent ma zaprezentować temat i przeprowadzić z egzaminatorem dyskusję na jego temat.

Egzamin pisemny

Po napisaniu Arkusza I zdający podejmuje decyzję na temat tego, czy chce rozszerzyć egzamin rozwiązując Arkusz II i Arkusz III. Arkusz II (70 minut) jest trudniejszy od Arkusza I, ale ma podobną strukturę. Arkusz II składa się z następujących części:

  • rozumienie ze słuchu – zadania podobne do tych z Arkusza I, ale na wyższym poziomie;
  • rozumienie tekstu czytanego i rozpoznawanie struktur gramatyczno-leksykalnych – po przeczytaniu 2-3 tekstów o łącznej długości 2 stron formatu A4, należy rozwiązać zadania typu prawda czy fałsz, a później uzupełnić luki odpowiednimi strukturami lub wypełnić test wielokrotnego wyboru.

W Arkuszu III (110 minut) znajdują się 2 zadania:

  • stosowanie struktur gramatyczno-leksykalnych – wśród zadań w tej części mogą się znaleźć: tłumaczenie fragmentów zdań, transformacja zdań z zachowaniem tego samego znaczenia, uzupełnianie luk;
  • pisanie dłuższego tekstu – do napisania może być: opis, opowiadanie, rozprawka bądź recenzja (np. filmu lub książki) na 200-250 słów. Do wyboru zdający ma 3 różne tematy.

Facebook Comments