Zagadnienia maturalne

Na maturze obowiązuje znajomość poniższych składni:

Maturzystę obowiązuje znajomość poniższych części mowy:

  • Czasowniki, w tym phrasal verbs.
  • Rzeczowniki, w tym forma dzierżawcza.
  • Przedimki: nieokreślony, określony i zerowy.
  • Przymiotniki, w tym stopniowanie regularne i nieregularne.
  • Przysłówki, w tym stopniowanie regularne i nieregularne.
  • Zaimki: osobowy, dzierżawczy, zwrotny i emfatyczny, wskazujący, pytający, względny, wzajemny, nieokreślony, bezosobowy.
  • Liczebniki: główne i porządkowe.
  • Przyimki: określające miejsce, kierunek, odległość, czas, a także przyimki przyczyny, sposobu oraz przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach.
  • Spójniki.

Facebook Comments