Czasowniki nieregularne

Poniżej znajdują się czasowniki nieregularne. W pierwszej kolumnie wypisane są czasowniki w formie „infinitive”, czasowniki z drugiej kolumny stosuje się w czasie past simple, a z trzeciem kolumny we wszystkich perfectach. Zostały one podzielone na pewne grupy, aby ułatwić ich naukę.

infinitive past simple past participle tłumaczenie
czasowniki z identyczną formą w każdej z odmian
beset beset beset dręczyć, prześladować
broadcast broadcast brobroadcast nadawać, emitować
burst burst burst przebijać, rozrywać
cast cast cast (za)rzucać
cost cost cost kosztować
cut cut cut ciąć
fit fit fit pasować
hit hit hit uderzać
hurt hurt hurt boleć, ranić
let let let pozwalać
put put put kłaść
quit quit quit rzucać, opuszczać
read read read czytać
set set set ustawiać
shed shed shed zrzucać, przelewać
shut shut shut zamykać
split split split dzielić
spread spread spread rozkładać, roznosić
czasowniki z identyczną formą w I i II kolumnie
beat beat beaten bić
czasowniki z identyczną formą w I i III kolumnie
become became become zostawać, stawać się
come came come przyjść
overcome overcame overcome pokonać
run ran run biec
czasowniki z identyczną formą w II i III kolumnie
behold beheld beheld ujrzeć
bend bent bent zginać, wyginać
bind bound bound przywiązywać, wiązać
bleed bled bled krwawić
breed bred bred hodować, rodzić
bring brought brought przynosić
build built built budować
buy bought bought kupować
catch caught caught łapać
cling clung clung trzymać się kurczowo
creep crept crept skradać się
deal dealt dealt rozdawać, wymierzać
dig dug dug kopać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znajdować, odnajdywać
foretell foretold foretold przepowiadać
dwell dwelt dwelt mieszkać
flee fled fled uciekać
fling flung flung ciskać, rzucać
get got got dostawać
grind ground ground kruszyć, mielićć
hang hung hung powiesić (coś)
hang hanged hanged powiesić (kogoś)
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hold held held trzymać
lay laid laid kłaść, położyć
lead led led prowadzić
keep kept kept trzymać
kneel knelt knelt klękać
leave left left wyjeżdżać, zostawiać
lend lent lent pożyczać (komuś)
lose lost lost tracić
make made made robić
mean meant meant oznaczać
meet met met spotykać
misunderstand misunderstood misunderstood nie rozumieć, źle zrozumieć
must had to had to musieć
pay paid paid płacić
say said said mówić
shine shone shone świecić, błyszczeć, lśnić
shoot shot shot strzelać
sweep swept swept zamiatać
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
sit sat sat siedzieć
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się
sling slung slung cisnąć
spend spent spent spędzać, wydawać
spin spun spun obracać, okręcać się
spring sprang sprung skakać
stand stood stood stać
stick stuck stuck przyklejać, wtykać
sting stung stung kłuć, żądlić
strike struck struck uderzyć
swing swung swung machać, wymachiwać
teach taught taught nauczać
tell told told mówić
think thought thought myśleć
weep wept wept płakać, łkać
understand understood understood rozumieć
win won won wygrywać
wind wound wound nakręcać
wring wrung wrung wykręcać, załamywać
czasowniki, które mają „i” w I formie, „a” w II i „u” w III
begin began begun rozpoczynać, zaczynać
drink drank drunk pić
ring rang rung dzwonić
shrink shrank shrunk kurczyć się
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć (o statku)
stink stank stunk śmierdzieć
swim swam swum pływać
czasowniki, które mają kilka możliwych odmian
awake awoke awoken, awakened (o)budzić
bet bet, betted bet, betted zakładać się
bid bid, bade bid, bidden oferować, licytować
burn burned, burnt burned, burnt palić, spalać
dream dreamed, dreamt dreamed, dreamt śnić, marzyć
lean leant, leaned leant, leaned opierać, pochylać się
leap leapt, leaped leapt, leaped skoczyć, skakać
learn learnt, learned learnt, learned uczyć się
light lighted, lit lighted, lit zapalać, oświetlać, rozpalać
prove proved proved, proven udowadniać
pozostałe czasowniki
arise arose arisen powstawać, pojawić się
be was, were been być
bear bore borne nieść, nosić
befall befell befallen przytrafiać się
bite bit bitten (u)gryźć
blow blew blown wiać, dmuchać
break broke broken tłuc, bić, łamać
can could be able móc
choose chose chosen wybierać
do did done robić
draw drew drawn rysować
drive drove driven prowadzić (samochód)
eat ate eaten jeść
fall fell fallen upadać, spadać
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zabraniać
forget forgot forgotten zapominać
forgive forgave forgiven wybaczać
forsake forsook forsaken porzucać
freeze froze frozen mrozić, zamarzać
give gave given dawać
go went gone iść
grow grew grown rosnąć
hide hid hidden chować, ukrywać
know knew known znać, wiedzieć
lie lay lain leżeć, kłaść się
ride rode ridden jeździć (konno)
rise rose risen rosnąć, wzrastać
saw sawed sawn piłować
see saw seen widzieć
shake shook shaken potrząsać
show showed shown pokazywać
slay slew slain zgładzić, uśmiercić
speak spoke spoken mówić
steal stole stolen kraść
strive strove striven dążyć do czegoś
swear swore sworn kląć, przeklinać, przysięgać
take took taken brać
tear tore torn drzeć
throw threw thrown rzucać
tread trod trodden stąpać
wake woke woken budzić
wear wore worn nosić, mieć na sobie
write wrote written pisać

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *