Too, either, so do I, neither do I

Too i either

Wyrażenia „too” oraz „either” oznaczają – „to”, „także”, „również”. Wstawiamy je zawsze na końcu zdania, z tym że wyrażenie „too” stosujemy w zdaniach oznajmujących i pytających, natomiast „either” wyłącznie w zdaniach przeczących.

Przykłady:
  • She likes my children, too.
  • Are you American, too?
  • I don’t earn much money, either.

So do I, neither do I, nor do I

Konstrukcje te stosujemy, gdy chcemy powiedzieć, że też coś robimy, też coś będziemy robić, też jacyś jesteśmy itd.

W zdaniach oznajmujących stosujemy konstrukcję:

so + czasownik posiłkowy (operator) / modalny (stosownie do czasownika użytego w poprzednim zdaniu) + podmiot

Przykłady:
  • She is so clever → So are you.
  • They should paint their house → So should I.

W zdaniach przeczących stosujemy konstrukcję:

neither / nor + czasownik posiłkowy + podmiot

Przykłady:
  • He didn’t swim in this lake yesterday. -> Nor did we.
  • I won’t buy a new car this year. -> Neither will I.

Facebook Comments