Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous to czas przyszły dokonany ciągły, służący do wyrażenia czynności, która będzie trwać przez konkretny okres czasu do określonego momentu w przyszłości. Używając tego czasu, skupiamy się na długości trwania danej czynności, a nie na jej skutkach czy efektach.

Czas Future Perfect Continuous – kiedy go używamy

Czasu Future Perfect Continuous używamy, gdy mówimy o:

 1. Czynności, która będzie trwała do określonego momentu w przyszłości przez konkretny okres czasu:
 • By the time she gets home, I will have been studying for three hours straight. (Do czasu, gdy ona wróci do domu, będę się uczył nieprzerwanie przez trzy godziny.)
 • By the end of the week, they will have been working on this project for a month. (Pod koniec tygodnia, pracowali nad tym projektem przez cały miesiąc.)
 • By next year, he will have been living in this city for a decade. (W przyszłym roku, mieszka w tym mieście już od dekady.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Future Perfect Continuous

 Podmiot + will have been + czasownik z końcówką -ing

 • By next year, she will have been studying English for 6 years.

Zdania twierdzące w Future Perfect Continuous budujemy używając operatora will have been, oraz  czasownika z końcówką -ing.

Budowa zdania przeczącego w czasie Future Perfect Continuous

                                            Podmiot + will not + have been + czasownik z końcówką -ing

 • By 11 am tomorrow, I won’t have been working on this project for 3 hours.

Zdania przeczące w czasie Future Perfect Continuous budujemy używając operatora will not (lub jego skróconej formy won’t), po którym umieszczamy have been, a następnie 3 formę czasownika:

Budowa zdania pytającego w czasie Future Perfect Continuous

Will + podmiot + have been + czasownik z końcówką -ing

 • Will you have finished your essay by 6 pm tomorrow?
 • How long will you have been studying by the time the exam starts?

Pytania w czasie Future Perfect Continuous tworzymy przez inwersję operatora will z podmiotem, a następnie umieszczenie have i czasownika w trzeciej formie.

W pytaniach szczegółowych zaimek pytający jest na pierwszym miejscu.

Okoliczniki czasu Future Perfect Continuous

for + określony czas trwania czynności, np.:

 • for 3 hours – przez 3 godziny
 • for a year – przez rok
 • for a long time – przez długi czas

 

by + określony czas w przyszłości, np.:

 • by tomorrow – do jutra
 • by next week – do przyszłego tygodnia
 • by next year – do przyszłego roku

 

by the time + określone wydarzenie, np.:

 • by the time I finish this book – do czasu, gdy skończę tę książkę
 • by the time the guests arrive – do czasu, gdy goście przyjdą

since + określony czas, np.:

 • since Saturday – od soboty
 • since 2020 – od 20202
 • since this morning – od rana

 

 • when – kiedy
 • next year, next month – w przyszłym roku, w przyszłym miesiącu
 • how long – jak długo

fot.: MarekPhotoDesign.com

Facebook Comments