Future Simple

Opis czasu Future Simple

Future Simple to czas przyszły prosty, który stosujemy w następujących sytuacjach:

  • w chwili mówienia podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś;
  • przyszłe zdarzenie, o którym mowa, jest uważane za pewne;
  • oferując pomoc, prosząc o pomoc.

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + will + orzeczenie + reszta zdania
I + will + come + to you tomorrow.

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + will + not + orzeczenie + reszta zdania
I + will + not + come + to you tomorrow.

Budowa pytania

Will + podmiot + orzeczenie + reszta zdania
Will + I + come + to you tomorrow.

„Will” i „shall”

Zwykle po podmiocie stosuje się „will”, jednak w 1 osobie liczby zarówno pojedynczej, jak i mnogiej, w zdaniach twierdzących i przeczących, możemy je zastąpić słówkiem „shall”, co jednak stosuje się wyjątkowo rzadko. Forma z „shall” jest używana tylko w Wielkiej Brytanii (w USA nie) i jest formą grzecznościową. Forma ta jest częściej stosowana w pytaniach, w których grzecznie oferujemy swoją pomoc, np.:

Shall I open the window? – Czy mam otworzyć okno?

Pytamy w ten sposób, czy dana osoba życzy sobie, aby otworzyć okno.

Forma „shall” może występować w pozostałych osobach oprócz I i we, jednak w tym przypadku ma formę rozkazu, groźby bądź obietnicy, np.:

You shall go there at once. – Masz tam natychmiast iść.

Formy ściągnięte

Formy ściągnięte w zdaniu twierdzącym wyglądają tak samo dla „will” i „shall”:

  • I will/shall = I’ll
  • you will/shall = you’ll
  • he/she/it will/shall = he’ll/she’ll/it’ll
  • we will/shall = we’ll
  • they will/shall = they’ll

Formy ściągnięte w zdaniu przeczącym:

  • will not = won’t
  • shall not = shan’t

Facebook Comments