Future Simple

Future Simple to czas przyszły prosty. Służy on do wyrażania czynności, które jeszcze się nie wydarzyły, ale odbędą się w przyszłości. Jest to jeden z podstawowych czasów przyszłych w języku angielskim.

Czasu Future Simple – kiedy go używamy

Czasu Future Simple używamy, gdy mówimy o:

 1. Spontanicznych decyzjach, podjętych w chwili mówienia:
 • I will go to the gym tomorrow. (Pójdę jutro na siłownię.)
 • I will help you with that. (Pomogę ci z tym.)
 • We will have a party next weekend. (Będziemy mieli przyjęcie w przyszły weekend.)
 1. Przepowiedniach lub domysłach na temat przyszłości:
 • It will rain tomorrow. (Jutro będzie padać.)
 • Maybe he will be a famous actor someday. (Może będzie kiedyś sławnym aktorem.)
 • I think they will win the championship this year. (Myślę, że oni wygrają mistrzostwa w tym roku.)
 1. Obietnicach lub groźbach:
 • I promise I will call you later. (Obiecuję, że zadzwonię później.)
 • If you don’t study, you will fail the exam. (Jeśli nie będziesz się uczyć, oblejesz egzamin.)
 • I won’t take you to a restaurant if you don’t tidy up your room. (Nie zabiorę cię do restauracji, jeśli nie posprzątasz swojego pokoju.)

Brytyjczycy stosują czasem formalną, grzecznościową formę czasownika modalnego shall zamiast will. Używa się jej głównie w odniesieniu do 1. osoby liczby pojedynczej i mnogiej, a ich formy skrócone wyglądają tak samo:

 • I will/shall – I’ll
 • we will/shall – we’ll

Budowa zdania twierdzącego w czasie Future Simple

 Podmiot + will + czasownik w formie podstawowej

 • She will study for the exam tomorrow.

Zdania twierdzące w Future Simple budujemy, używając operatora will oraz czasownika w formie podstawowej. Operator will przybiera również formę skróconą, tj. ‘ll, np.:

 • I’ll help you with your homework.
 • He’ll marry her next spring.

Budowa zdania przeczącego w czasie Future Simple

                                             Podmiot + will not + czasownik w formie podstawowej

 • She will not study for the exam tomorrow.

Przeczenia w Future Simple budujemy, używając operatora will, a następnie słowa not po nim. W języku angielskim bardzo często w przeczeniach używamy skróconej formy will not, tj. won’t. Natomiast w przypadku użycia czasownika modalnego shall będzie to shall not albo shan’t.

Budowa zdania pytającego w czasie Future Simple

Will + podmiot + czasownik w formie podstawowej

 • Will she study for the exam tomorrow? Yes, she will.
 • When will she study for the exam? She will study tomorrow.

Pytania w Future Simple tworzymy przez inwersję, tj. zamianę podmiotu z operatorem will.

W pytaniach szczegółowych zaimek pytający jest na pierwszym miejscu.

Okoliczniki czasu Future Simple

 • tomorrow – jutro
 • next week, next month, next year – w przyszłym tygodniu, w przyszłym miesiącu, w przyszłym roku
 • in a minute, in three days, in a year – za minutę, za trzy dni, za rok
 • soon – wkrótce
 • later – później
 • in the future – w przyszłości

fot.: MarekPhotoDesign.com

Facebook Comments