Have vs Have got

Zdania twierdzące

Zarówno „have”, jak i „have got” oznaczają „mieć”. Często oba te zwroty mogą być stosowane zamiennie, jednak od wyboru zależy konstrukcja zdań, np.

a) I have a beautiful garden. – Mam piękny ogród.
b) I have got a beautiful garden. – Mam piękny ogród.

W przypadku zdań twierdzących, jak widać powyżej, po „have” dodaje się „got” u to jest jedyna różnica w konstrukcji.

Pytania

Spójrz teraz jak będą wyglądały pytania utworzone od tych zdań:

a) Do I have a beautiful garden? – Czy mam piękny ogród?
b) Have I got a beautiful garden? – Czy mam piękny ogród?

W zdaniu a) „have” jest zwykłym czasownikiem i jest to typowa konstrukcja pytania w czasie Present Simple. Zdanie b) ma zupełnie inną konstrukcję.

Przeczenia

A teraz spójrz na przeczenia:

a) I don’t have a beautiful garden. – Nie mam pięknego ogrodu.
b) I haven’t got a beautiful garden. – Nie mam pięknego ogrodu.

Po raz kolejny widać, że zdanie a) ma typową konstrukcję czasu Present Simple (przeczenie budowane jest dzięki „don’t”), podczas gdy w zdaniu b) dodajemy „not” po „have”.

Zastosowanie

Zapoznaliśmy się właśnie z konstrukcją zdań z „have” i „have got”. Czy jednak zawsze mogą one występować zamiennie? Tylko w niektórych przypadkach:

– „have” i „have got” mogą występować zamiennie w czasie teraźniejszym w przypadku mowy o posiadaniu;
– „have” występuje często w zwrotach typu „to have a bath”, „to have a cup of coffee” itp., w których to zastępuje pewne słówka. W takich zwrotach NIE WOLNO zastąpić „have” zwrotem „have got”;
– w czasie przeszłym występuje tylko forma przeszła od „have”). Forma przeszła od „have got” zmieniałaby zupełnie znaczenie zdania;
– „have got” nie stosujemy w formalnym stylu.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *