Okresy warunkowe

W języku angielskim występują tzw. zdania warunkowe, w których mówimy o tym, że jeżeli dany warunek zostanie spełniony, to nastąpi jakiś skutek.

Struktura zdania warunkowego

If + warunek + rezultat

lub

Rezultat + if + warunek

Kolejność części zdania nie ma znaczenia, jeżeli jednak całe zdanie zaczyna się od części nadrzędnej, po „if” nie stawiamy przecinka.

Najczęściej występującym spójnikiem łączącym zdanie podrzędne (warunek) ze zdaniem głównym (rezultat) jest słówko „if” – jeżeli; ponadto możemy spotkać się z następującymi spójnikami:

 • when – kiedy
 • unless – chyba że, jeśli nie
 • on condition – pod warunkiem
 • in case – w przypadku gdy
 • provided, providing – o ile
 • as soon as – jak tylko
 • as – gdy, jako, ponieważ
 • whenever – kiedykolwiek
 • suppose, supposing – przypuszczając
 • otherwise – w przeciwnym razie

Rozróżniamy kilka rodzajów okresów warunkowych:

0 okres warunkowy (Zero Conditional)

Używamy tylko w przypadku mowy o sytuacjach prawdziwych, tzn. kiedy coś jest zawsze prawdą, a także mówiąc o zwyczajach.

Budowa:

If + Present Simple + Present Simple

lub:

Present Simple + if + Present Simple

Przykłady:
 • If you don’t drink, you are thirsty.
 • If you sleep well at night you feel relaxed.

I okres warunkowy (First Conditional)

Stosujemy w przypadkach, kiedy mówimy o sytuacjach / zdarzeniach przyszłych, możliwych i realnych, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo, że warunek zostanie spełniony.

Budowa:

If + Present Simple + Future Simple (will + podstawowa forma czasownika)

lub:

Future Simple + if + Present Simple

Przykłady:
 • If you are hungry, we will go to the restaurant.
 • I will help you provided you tidy your room.
 • Will he buy a new car if his wife passes a driving test?

II okres warunkowy (Second Conditional)

Stosujemy, kiedy mówimy o sytuacjach prawie nierealnych, praktycznie niemożliwych do spełnienia. Stosujemy te konstrukcję mówiąc o teraźniejszości bądź przyszłości, aczkolwiek dany warunek nie ma prawie żadnej szansy na zaistnienie. Okres ten jest podobny do trybu przypuszczającego w języku polskim.

Budowa:

If + Past Simple + Future Simple in the Past (would + podstawowa forma czasownika)

lub:

Future Simple in the Past + if + Past Simple

Przykład:
 • If I were you, I wouldn’t buy this terrible blouse.
 • My friend would go around the world if he won a lot of money in lottery.
 • Should Marry forgive him if he apologized her?

Zamiast słówka „would”, wystąpić mogą też słówka: „should”, „could”, „might”.

W części warunkowej zdania – po „if” – w miejsce „was” najczęściej używamy „were”.

III okres warunkowy (Third Conditional)

Używamy, kiedy mówimy o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości, których już nie możemy spełnić, ponieważ szansa na to bezpowrotnie minęła.

Budowa:

If + Past Perfect + Future Perfect in the Past

lub:

Future Perfect in the Past + if + Past Perfect

Przykład:
 • If my mother had driven more slowly, we would have seen the beautiful views in France.
 • You would have loved this music star if you had gone with us to his concert last week.
 • Would she have left her husband if she had met her first boyfriend last holidays?

Mieszane okresy warunkowe

Czasami może wystąpić pomieszanie okresów warunkowych. Zdarzy się tak w następujących sytuacjach:

Jeśli sytuacja z przeszłości ma wpływ na sytuację obecną lub przyszłą.

Budowa:

If + Past Perfect + Future in the Past

lub:

Future in the Past + if +Past Perfect

Przykłady:
 • If they had visited us two weeks ago, they could attend the course this week.
 • I would have my own company if I had agreed to take money from my uncle three years ago.

Jeśli sytuacja ogólna (także obecna, np. cecha charakteru bądź inna właściwość) mogła mieć wpływ na sytuację z przeszłości.

Budowa:

If + Past Simple + Future Perfect in the Past

lub:

Future Perfect in the Past + if + Past Simple

Przykłady:
 • If my sister were clever, she wouldn’t have moved in together with Mark.
 • Mary would have helped you in learning Russian last year if she knew this language.

Inwersja w okresach warunkowych

Przy zastosowaniu okresów warunkowych można spotkać się z inwersją, czyli szykiem przestawnym – jednakże znaczenie zdania w takim przypadku nie ulega zmianie.

Przykłady:
 • If I were you – Were I you
 • If he had sold it – Had he sold it
 • If they could dance – Could they dance

Więcej informacji na temat inwersji można znaleźć w oddzielnym zagadnieniu gramatycznym: „Inwersja”.

Facebook Comments