Past Perfect

Opis czasu Past Perfect

Past Perfect to czas przeszły dokonany (można też powiedzieć – zaprzeszły), który stosujemy w następujących sytuacjach:

 • jeśli zależy nam na podkreśleniu, że dana czynność zdarzyła się przed inną przeszłą czynnością (np. When I finally got to the party, it had already finished. – Kiedy w końcu dotarłam na imprezę, ona już się skończyła.). Czasu tego nie stosujemy jednak chcąc wymienić po kolei czynności następujące po sobie (np. I got up, had breakfast, washed my teeth… – Wstałam, zjadłam śniadanie, umyłam zęby…, ponieważ w takich sytuacjach jasne jest, co nastąpiło po sobie);
 • po zwrocie „It was the first time” (np. It was the first time I had been to Scotland. – To był pierwszy raz kiedy byłam w Szkocji.);
 • po „wish” (np. I wish I hadn’t sold that car. – Żałuję, że sprzedałam ten samochód.);
 • w zdaniach w III okresie warunkowym bądź w tzw. „mixach” składających się m.in. z III okresu warunkowego (np. If you had taken the map, we would know where to go now. – Gdybyś wziął mapę, wiedzielibyśmy teraz gdzie jechać.);
 • w mowie zależnej, kiedy przytaczamy zdanie dotyczące przeszłości, wtedy cofamy czas Past Simple do Past Perfect (np. He told me that he had seen Eve the previous day. – On mi powiedział, że dzień wcześniej widział Ewę.).

Budowa zdania twierdzącego

Podmiot + had + III forma czasownika + reszta zdania
The party + had already + finished + when I got there.
(Impreza już się skończyła kiedy tam dotarłam.)

Budowa zdania przeczącego

Podmiot + had + not + III forma czasownika + reszta zdania
The party + had + not + finished yet + when I got there.
(Impreza nie skończyła się jeszcze kiedy tam dotarłam.)

Budowa pytania

Pytania w czasie Past Perfect tworzymy przez inwersję, czyli przestawienie szyku – przesunięcie had na początek zdania:

Had + podmiot + III forma czasownika + reszta zdania?
Had + the party already + finished + when you got there?
(Czy impreza już się skończyła kiedy tam dotarłaś?)

Jak widać na przykładzie powyższych zdań, użycie czasu Past Perfect łączy się z użyciem czasu Past Simple, ponieważ ukazuje uprzedniość pewnego zdarzenia względem innego. Dlatego też często w takich zdaniach używamy „before – zanim” albo „after – po”.

Typowe okoliczniki czasu

 • since – od + określony moment w przeszłości (np. od poniedziału – since Monday);

 • for – od + okres czasu (np. przez 2 lata – for two years).

Przykłady zdań

 • I had done my homework before you told me to do it. – Zrobiłam pracę domową zanim mi o tym powiedziałeś.
 • When I got to the cinema, the film had already begun. – Kiedy dotarłam do kina, film już się zaczął.
 • She wasn’t surprised because she had known about it earlier. – Ona nie była zaskoczona, bo wiedziała o tym już wcześniej.
 • If he hadn’t told me to watch out, I would have been hit by a car. – Gdyby nie powiedział mi, żebym uważała, potrąciłby mnie samochód.
 • Had you finished your work before 7pm? – Czy skończyłaś pracę przed 7?
 • Had you eaten all sweets before we arrived? – Czy zjadłeś wszystkie słodycze zanim przyjechaliśmy?

Facebook Comments