Past Perfect

Past Perfect Simple, nazywany również czasem zaprzeszłym, to czas, który odnosi się do wydarzeń lub czynności, które zakończyły się przed określonym punktem w przeszłości. Często używa się go w narracjach, aby opowiedzieć o wydarzeniach w kolejności chronologicznej.

Czas Past Perfect – kiedy go używamy

Czasu Past Perfect Simple używamy, gdy mówimy o:

 1. Czynnościach dokonanych w przeszłości i chcemy wskazać, że jedno zdarzenie miało miejsce przed innym:
 • I had eaten breakfast before I left the house. (Zjadłem śniadanie, zanim wyszedłem z domu.)
 • The train had left the station before we arrived. (Pociąg odjechał ze stacji, zanim dotarliśmy.)
 • She had finished her work before she went to bed. (Skończyła pracę, zanim poszła spać.)
 • By the time I arrived at the party, everyone had already left. (Kiedy przybyłem na imprezę, wszyscy już wyszli.)
 1. Sytuacjach i stanach, które trwały od pewnego okresu czasu w przeszłości:
 • By the end of 2003 my mum had already been engaged. (Do końca 2003 roku moja mama już była zaręczona.)
 • When we went on our trip they had already broken up. (Kiedy wyjechaliśmy na wycieczkę, oni już się rozstali.)
 • She had already been a teacher for two months when he met her in June. (Ona już była nauczycielką od dwóch miesięcy, kiedy spotkał ją w czerwcu.)
 1. W trzecim trybie warunkowym (3rd conditional)
 • If he had studied harder, he would have passed the exam. (Gdyby się bardziej uczył, zdałby egzamin.)
 • If it hadn’t rained, we would have gone for a picnic. (Gdyby nie padało, poszlibyśmy na piknik.)
 • If they had left earlier, they wouldn’t have missed their flight. (Gdyby wyjechali wcześniej, nie przegapiliby swojego lotu.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Past Perfect Simple

Podmiot + had + czasownik w trzeciej formie*

 • She had finished her homework before she watched TV..

* Czasownik regularny z końcówką -ed lub czasownik nieregularny.

Budowa zdania przeczącego w czasie Past Perfect Simple

Podmiot + had + not + czasownik w trzeciej formie:

 • She had not finished her homework before she watched TV. = She hadn’t finished her homework before she watched TV.

Budowa zdania pytającego w czasie Past Perfect Simple

Had + podmiot + czasownik w trzeciej formie

 • Had she finished her homework before she watched TV?

W pytaniach szczegółowych zaimek pytający jest na pierwszym miejscu.

Okoliczniki czasu Past Perfect Simple

 • by the time – do czasu gdy
 • before – przed
 • when – kiedy
 • already – już – w zdaniach twierdzących i pytających
 • already for – już od
 • ever – kiedykolwiek
 • just – właśnie
 • never – nigdy
 • yet – jeszcze – w zdaniach przeczących
 • yet – już – w zdaniach pytających

fot.: MarekPhotoDesign.com

Facebook Comments