Past Simple

Opis czasu

Czas Past Simple opisuje przeszłe zdarzenia dokonane i nie ma związku z chwilą obecną. Budowa zdania w czasie Past Simple zależy od tego jaki stosujemy czasownik.

Zdania twierdząceDodaj nowy

1. Jeśli używamy czasownika „to be” – „być” (formy przeszłe to was/were), wtedy szyk zdania wygląda następująco:

Podmiot + was/were + reszta zdania
np.:
I + was + here last Tuesday.
(Byłam tu w zeszły wtorek.)

W przypadku czasownika „to be” – „być” występują inne formy dla poszczególnych osób. Dla osób: I, he, she, it – formą przeszłą jest „was”, a dla pozostałych „were”.

2. Jeśli w zdaniu występuje inny czasownik niż „to be”, wtedy szyk zdania wygląda następująco:

Podmiot + czasownik (w II formie) + reszta zdania
np.:
I + went + there last Tuesday.
(Poszłam tam w zeszły wtorek.)

Jeśli czasownik jest regularny, tworzymy formę przeszłą przez dodanie do niego końcówki „-ed” bądź „-d”. Jeśli jednak jest nieregularny, musimy użyć II formy przeszłej, której trzeba się po prostu nauczyć z listy nieregularnych czasowników, która powinna znajdować się w każdym słowniku angielskim.

Zdania przeczące

Aby zaprzeczyć, wstawiamy przeczenie „not” po „was/were”(was not, were not) albo po „did” (did not) w przypadku pozostałych czasowników. „Did” jest formą przeszłą od „do”, dlatego czasownik ma już zwykła formę zamiast przeszłej.

1. Szyk zdania przeczącego wygląda następująco dla czasownika „to be”:

Podmiot + was/were + not + reszta zdania
np.:
I + was + not + here last Tuesday.
(Nie było mnie tu w zeszły wtorek.)

2. Dla pozostałych czasowników:

Podmiot + did + not + czasownik + reszta zdania
np.:
I + did + not + go + there last Tuesday.
(Nie poszłam tam w zeszły wtorek.)

Pytania

1. Jeśli używamy czasownika „to be”, pytanie tworzymy przez przestawienie tych słówek na początek zdania, czyli przez tzw. inwersję, a szyk zdania wygląda następująco:

Was/were + podmiot + reszta zdania
np.:
Was + I + here last Tuesday?
(Czy byłam tu w zeszły wtorek?)

2. W przypadku pozostałych czasowników pytanie tworzymy przez wstawienie na początku zdania „did”, a szyk zdania wygląda następująco:

Did + podmiot + czasownik + reszta zdania
np.:
Did + I + go + there last Tuesday.
(Czy ja tam poszłam w zeszły wtorek?)

Typowe okoliczniki czasu

 • yesterday – wczoraj
 • last week – w poprzednim tygodniu
 • last year – w zeszłym roku
 • last summer – poprzedniego lata
 • 5 days ago – 5 dni temu
 • in 2003 – w roku 2003

Przykłady zdań

 • I had breakfast at 9 o’clock and then went to school. – Zjadłam śniadanie o 9, a potem poszłam do szkoły.
 • I was at home yesterday. – Byłam w domu wczoraj.
 • I wasn’t at school two days ago because I was sick. – Nie było mnie w szkole dwa dni temu, bo byłam chora.
 • Mark didn’t see Joan this morning so he couldn’t talk to her. – Marek nie widział się z rana z Joanną, więc nie mógł z nią porozmawiać.
 • Were you home alone? – Byłeś sam w domu?
 • When did you go to Scotland? – Kiedy pojechałeś do Szkocji?

Facebook Comments