Present Simple

Present Simple to czas teraźniejszy prosty. Jest to zarówno najprostszy jak i najczęściej używany czas teraźniejszy w języku angielskim.

Czas Present Simple – kiedy go używamy

Czasu tego używamy, kiedy mówimy o:

 1. Czynnościach stałych i powtarzających się – zajęciach rutynowe, obowiązki i stałe wydarzenia.
 • I wake up at 5am every day. (Każdego dnia budzę się o 5 rano.)
 • She goes to the gym twice a week. (Ona chodzi na siłownię dwa razy w tygodniu.)
 • Every summer there are about 80 music festivals in Poland. (Każdego lata odbywa się w Polsce około 80 festiwali muzycznych).
 1. Faktach powszechnych:
 • The sun rises in the east. (Słońce wschodzi na wschodzie.)
 • Dogs are man’s best friends. (Psy to najlepsi przyjaciele człowieka.)
 • Water boils at 100 degrees Celsius. (Woda wrze przy 100 stopniach Celsjusza.)
 1. Naszej opinii i uczuciach:
 • I love Hawaiian pizza. (Uwielbiam pizzę hawajską.)
 • She hates geography. (Ona nienawidzi geografii.)
 • My mum thinks this movie is boring. (Moja mama uważa, że ten film jest nudny.)
 1. W narracjach i nagłówkach gazet:
 • She walks to the store and buys some bread. (Ona idzie do sklepu i kupuje chleb.)
 • He opens the window and lets some fresh air in. (On otwiera okno i wpuszcza trochę świeżego powietrza.)
 • New restaurant opens in town (Nowa restauracja otwiera się w mieście)

Uwaga! Czasu Present Simple używa się również do wyrażania zaplanowanych wydarzeń w przyszłości, gdy wynika to z harmonogramu, rozkładu jazdy lub programu (np. imprezy, konferencji, itp.)

 • The train leaves at 7am. (Pociąg odjeżdża o 7 rano.)
 • The movie begins at 6:45pm. (Film rozpoczyna się o 18:45.)

Konstrukcja zdania twierdzącego w czasie Present Simple:

 Podmiot + czasownik w formie podstawowej*

 • They eat breakfast every day.
 • She eats breakfast every day.

* W zdaniach twierdzących w 3 osobie l. poj. (he/she/it) dodajemy do czasownika końcówkę –(e)s.

Konstrukcja zdania przeczącego w czasie Present Simple:

                                            Podmiot + don’t/doesn’t + czasownik w formie podstawowej*

 • They don’t eat breakfast every day.
 • She doesn’t eat breakfast every day.

Przeczenia w Present Simple budujemy używając czasownika posiłkowego do (lub does – w 3 os. l. poj.), a następnie słowa not po nim. W języku angielskim bardzo często w przeczeniach używamy skróconej formy do notdoes not, tj. don’tdoesn’t.

* W przeczeniach i pytaniach nie dodajemy końcówki –(e)s do czasownika w 3 osobie l. poj.

Konstrukcja zdania pytającego w czasie Present Simple:

Do/Does + podmiot + czasownik w formie podstawowej

lub

Where/When/What + do/does + podmiot + czasownik w formie podstawowej

 • Do they eat breakfast every day? Yes, they do.
 • Does she eat breakfast every day? No, she doesn’t.

Pytania ogólne (ang. yes/no questions) w Present Simple budujemy przez użycie czasownika posiłkowego do lub does (w zależności od osoby) na początku zdania, a następnie podmiotu
i czasownika w formie podstawowej.

Na pytania ogólne możemy udzielić krótkiej odpowiedzi (yes/no).

Pytania szczegółowe (ang. wh-questions) w czasie Present Simple tworzymy w podobny sposób do pytań ogólnych, ale na początku pytania dodajemy zaimek pytający, tj. what (co), when (kiedy), where (gdzie), who (kto), whom (komu, kogo), which (który, która, które), whose (czyj, czyja, czyje; którego, której), why (dlaczego),  how (jak), itp.

Pytania szczegółowe wymagają dłuższej odpowiedzi.

 • Where do you work? I work at a bank.
 • What do you like to do in your free time? I like to play video games in my free time.

Okoliczniki czasu Present Simple:

 • always – zawsze
 • usually – zwykle
 • sometimes – czasami
 • rarely – rzadko
 • seldom – rzadko
 • never – nigdy
 • ever – kiedykolwiek
 • occasionally – czasami
 • from time to time – od czasu do czasu
 • often – często
 • normally – zwykle
 • frequently – często
 • regularly – regularnie
 • hardly ever – prawie nigdy (w tym przypadku również nie stosujemy podwójnego przeczenia, tylko piszemy np. I hardly ever watch TV before sleep. – Prawie nigdy nie oglądam TV przed snem.)

Do dyspozycji mamy też nieco bardziej rozbudowane wyrażenia:

 • every day, every month, every week, etc. – codziennie, co miesiąc, co tydzień, itp.
 • on Fridays, on Sundays, etc. – w piątki, w niedziele, itp.
 • once a week, once a month, etc. – raz na tydzień, raz na miesiąc, itp.
 • three times a week, four times a month, etc. – trzy razy w tygodniu, cztery razy w miesiącu, itp.
 • once/twice a week – raz / dwa razy w tygodniu
 • 3 times a month – 3 razy w miesiącu
 • twice a day – 2 razy dziennie (twice = two times)
 • every 3 weeks – co 3 tygodnie

fot. PX Media (stock.adobe.com/pl/contributor/205521343/px-media)

Facebook Comments