Strona bierna

Zastosowanie

Strony biernej używamy gdy chcemy, aby zdanie brzmiało bardziej oficjalnie i obiektywnie. Często strona bierna występuje w tekstach pisanych, ogłoszeniach, prasie, itp. Stosujemy ją również gdy chcemy podkreślić co się z danym podmiotem dzieje kiedy wykonawca czynności nie jest znany, jest oczywisty lub jest nieważny lub też kiedy celowo nie chcemy go z jakiegoś powodu wymieniać. Ponadto używamy tej konstrukcji przy oficjalnych instrukcjach i rozkazach.

Budowa

Stronę bierną tworzymy poprzez zastosowanie czasownika „to be” w odpowiedniej formie oraz użycie imiesłowu biernego – formy past participle . W stronie biernej podmiot oraz dopełnienie zamieniają swoje miejsca w zdaniu w stosunku do zdania w stronie czynnej. Często wykonawca czynności w stronie biernej jest w ogóle pomijany. Jeśli jednak wskazujemy tegoż wykonawcę, używamy przyimka „by”.

Nie wszystkie czasowniki są przechodnie, niektórych nie można użyć w stronie biernej, np.: go, walk, die, Lough.

Przykłady

 • Present Simple:
 • My Mum cooks beetroot soup once a week.
 • Beetroot soup is cooked (by my Mum) once a week.
 • Present Continuous:
 • Lucy is cleaning a fridge now.
 • A fridge is being cleaned (by Lucy) now.
 • Past Simple:
 • My parents bought a new computer last week.
 • A new computer was bought (by my parents) last week.
 • Past Continuous:
 • I was reading a gripping novel.
 • A gripping novel was being read (by me).
 • Present Perfect:
 • They have built this bridge since March.
 • This bridge has been built (by them) since March.
 • Past Perfect:
 • The young terrorist had occupied the post office.
 • The post office had been occupied (by the young terrorist).
 • Future Simple:
 • My teacher will take you to the hospital.
 • You will be taken to the hospital (by my teacher).
 • Future Perfect:
 • He will have repaired our fence.
 • Our fence will have been repaired (by him).
 • Czasowniki modalne:
 • We must learn this poem by heart. This poem must be learnt by heart.
 • He should wash his hair. His hair should be washed.

Facebook Comments