Used to, be used to, get used to

Used to

Konstrukcję tę stosujemy mówiąc o zwyczajach, nawykach z przeszłości, które obecnie już się zmieniły. Znaczenie konstrukcji – „zwykł coś robić”.

Budowa:

Po formie „used to” stawiamy czasownik w formie podstawowej. W przeczeniu konstrukcja przyjmuje postać: didn’t use to.

Przykłady:
  • She used to smoke 10 cigarettes a day.
  • I didn’t use to sleep till ten a.m.

Be used to

Forma ta jest używana w sytuacjach, gdy mówimy, że jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni lub coś nam łatwo przychodzi. Po tej konstrukcji stawiamy w zdaniu czasownik z końcówką + ing (lub rzeczownik).

Przykłady:
  • We are used to learning in the evenings.
  • He isn’t used to eating greasy meat.

Get used to

To wyrażenie oznacza – „przyzwyczaić się do czegoś”. Po tej konstrukcji również stawiamy czasownik z końcówką +ing.

Przykłady:
  • I have got used to working with her ten hours a day.
  • He is getting used to living in the country.

Facebook Comments