Would rather, prefer, had better

Would rather

Konstrukcji tej używamy mówiąc o preferencjach w konkretnej sytuacji. Po formie „would rather” / „’d rather” stawiamy czasownik w formie podstawowej. Znaczenie konstrukcji – wolałbym.

 • He’d rather walk than go by bus to work.
 • Would she rather eat at home than go to the restaurant?

Jeżeli mówimy o tym, co inne osoby powinny zrobić, wówczas po tej konstrukcji i wskazaniu podmiotu używamy czasu Past Simple.

 • I would rather you didn’t sleep all afternoon.
 • I would rather he watched this classic film.

Would prefer

Występująca w języku angielskim konstrukcja „would prefer” (’d prefer) ma identyczne znaczenie jak wyrażenie „would rather” – mówimy, co byśmy woleli w danej sytuacji. Po wyrażeniu „would prefer” zdanie można budować na 3 sposoby:

 • to + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik
  I would prefer to eat ham sandwiches.
 • to + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik + rather + than + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik
  He would prefer to play football rather than play volleyball.
 • ktoś + to + czasownik w formie podstawowej + rzeczownik
  I’d prefer Mark to wash our car.

Prefer

Wyrażenie to stosujemy mówiąc ogólnie, iż coś wolimy. Znaczenie konstrukcji – woleć. Po wyrażeniu „prefer” zdanie można budować na 3 sposoby:

 • czasownik z końcówką „ing” + „to” + czasownik z końcówką „ing”
  I prefer listening to good music to watching TV.
 • bezokolicznik + rather than + bezokolicznik
  I prefer to work in the office rather than to sit at home.
 • rzeczownik + to + rzeczownik (gdy porównujemy rzeczy, a nie czynności)
  He prefers novels to comic books.

Had better

Konstrukcji tej używamy, kiedy dajemy komuś rady. Po wyrażeniu „had better” / „’d better” w zdaniu stawiamy czasownik w formie podstawowej. Znaczenie konstrukcji – będzie lepiej jeśli.

 • She had better learn French.
 • He told me yesterday I’d better stay with him.

Facebook Comments