Future Perfect Continuous in the Past

Czasu tego używamy w odniesieniu do czynności przyszłej (future), o której mówiliśmy w przeszłości (in the past). Chodzi o wydarzenie, które miało trwać przez określony czas do wskazanego momentu w przyszłości (perfect) i dodatkowo jest w nim podkreślona ciągłość trwania (continuous).

Czytaj całość... Future Perfect Continuous in the Past

Future Perfect

Jest to czas przyszły niedokonany. Używamy go w odniesieniu do czynności, które zakończą się w określonym momencie (perfect) w przyszłości (future) albo zanim rozpocznie się inne wydarzenie. Zawsze określa się w nim precyzyjny czas.

Czytaj całość... Future Perfect

Future Continuous

Jest on czasem przyszłym (future) ciągłym (continuous). Używamy go do opisania czynności, która będzie trwała we wskazanym momencie w przyszłości lub do opisania rutynowych wydarzeń w przyszłości.

Czytaj całość... Future Continuous

Future Continuous in the Past

Czasu tego używamy, kiedy chcemy powiedzieć, że jakieś wydarzenie w przeszłości (future) miało trwać przez określony czas (continuous), ale mówimy o nim w przeszłości (in the past). Używamy go również w mowie zależnej i w okresach warunkowych: drugim oraz mieszanym.

Czytaj całość... Future Continuous in the Past

Present Perfect Continuous

Czasem ten z jednej strony wskazuje na zależność wydarzenia z przeszłości i stanu teraźniejszego (perfect), a z drugiej – podkreśla jej ciągłość (continuous). Można za jego pomocą opisywać wydarzenia trwające do chwili obecnej lub skończone, ale mające wpływ na stan aktualny.

Czytaj całość... Present Perfect Continuous

Future Perfect Continuous

Czasu tego używamy, mówiąc o czynności bądź wydarzeniu, które z reguły już od jakiegoś czasu trwają bądź zakończą się do wskazanego momentu (perfect) w przyszłości (future). W czasie tym kładzie się nacisk na czas trwania czynności, jej ciągłość (contimuous).

Czytaj całość... Future Perfect Continuous

Past Perfect

To tzw. czas zaprzeszły, którego używamy w odniesieniu do wydarzeń w przeszłości (past), które zakończyły się przed innym wydarzeniem. Podkreśla się w nim fakt zakończenia jednej czynności przed wystąpieniem drugiej (perfect).

Czytaj całość... Past Perfect

Past Continuous

Jest to czas przeszły (past) niedokonany. Podkreśla się w nim ciągłość wykonywanej czynności (continuous) i wskazuje moment jej trwania. Po jej przerwaniu następuje zazwyczaj czas Past Simple określający konkretny moment w przeszłości.

Czytaj całość... Past Continuous

Present Perfect

Jest on cza­sem łączą­cym przesz­łość z terażniej­szością. Podkreś­lana jest w nim za­leż­ność wyda­rze­nia z przesz­łoś­ci (perfect) i aktualnego stanu (present), jed­nak nie ma wska­zanego mo­mentu w prze­szłości. W ten spo­sób naj­łatwiej od­różnić go od Past Simple, który jedno­znacznie wska­zuje moment akcji.

Czytaj całość... Present Perfect

Future Simple

To czas przyszły (future) prosty (simple) stosowany w następujących sytuacjach: kiedy w chwili mówienia podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś; w odniesieniu do przyszłego zdarzenia, co do którego jest pewność; oferując pomoc lub prosząc o nią.

Czytaj całość... Future Simple