Future Perfect

Future Perfect Simple to czas przyszły dokonany. Służy on do wyrażania czynności, która zostanie zakończona przed określonym momentem w przyszłości.

Czas Future Perfect Simple – kiedy go używamy

Czasu Future Perfect Simple używamy, gdy mówimy o:

 1. Czynności, która zostanie ukończona do określonego czasu w przyszłości:
 • By 8 o’clock tomorrow, I will have finished my work. (Do godziny 8 jutro, skończę swoją pracę.)
 • By next year, they will have been married for 10 years. (W przyszłym roku, będą małżeństwem od 10 lat.)
 • By the time we get there, the movie will have started. (Do czasu, gdy tam dotrzemy, film się już zdąży się zacząć.)
 1. Czynności, która zakończy się przed inną czynnością w przyszłości – ta inna czynność jest
  w czasie teraźniejszym:
 • By the time she arrives, we will have cooked dinner. (Do czasu, gdy ona przyjedzie, ugotujemy kolację.)
 • By the time the game starts, they will have warmed up. (Do czasu, gdy zacznie się gra, oni się rozgrzeją.)
 • They will have finished their work, by the time our aunt comes. (Oni skończą swoją pracę, do czasu, gdy nasza ciocia przyjedzie.)

Budowa zdania twierdzącego w czasie Future Perfect Simple

 Podmiot + will have + czasownik w trzeciej formie*

 • By 6 pm tomorrow, I will have finished my essay.

* Czasownik regularny z końcówką -ed lub czasownik nieregularny.

Zdania twierdzące w Future Perfect Simple budujemy, używając operatora will, następnie have oraz czasownika w trzeciej formie.

Budowa zdania przeczącego w czasie Future Perfect Simple

                                            Podmiot + will not + have + czasownik w trzeciej formie*

 • By 6 pm tomorrow, I won’t have finished my essay yet.

Zdania przeczące w czasie Future Perfect Simple budujemy, używając operatora will not (lub jego skróconej formy won’t), po którym umieszczamy have, a następnie 3 formę czasownika:

Budowa zdania pytającego w czasie Future Perfect Simple

Will + podmiot + have + czasownik w trzeciej formie*

 • Will you have finished your essay by 6 pm tomorrow?
 • How many books will you have read by the end of the month?

Pytania w czasie Future Perfect Simple tworzymy przez inwersję operatora will z podmiotem, a następnie umieszczenie have i czasownika w trzeciej formie.

W pytaniach szczegółowych zaimek pytający jest na pierwszym miejscu.

Okoliczniki czasu Future Perfect Simple

 • by + określony czas w przyszłości, np.:
 • by tomorrow – do jutra,
 • by next week – do przyszłego tygodnia
 • by next year – do przyszłego roku
 • by then – do tego czasu
 • by the time – zanim
 • before – przed
 • until – aż do
 • when – kiedy

fot.: MarekPhotoDesign.com

Facebook Comments