Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Prezentujemy Wam nowy, darmowy e-book: Czasy angielskie w pigułce. Zawiera on prezentację 16 czasów wraz z omówieniem budowy zdań oraz z listą typowych okoliczników danego czasu.

Czytaj całość... Nowy darmowy e-book o czasach angielskich

Present Perfect Continuous

Czasem ten z jednej strony wskazuje na zależność wydarzenia z przeszłości i stanu teraźniejszego (perfect), a z drugiej – podkreśla jej ciągłość (continuous). Można za jego pomocą opisywać wydarzenia trwające do chwili obecnej lub skończone, ale mające wpływ na stan aktualny.

Czytaj całość... Present Perfect Continuous

Present Perfect

Jest on cza­sem łączą­cym przesz­łość z terażniej­szością. Podkreś­lana jest w nim za­leż­ność wyda­rze­nia z przesz­łoś­ci (perfect) i aktualnego stanu (present), jed­nak nie ma wska­zanego mo­mentu w prze­szłości. W ten spo­sób naj­łatwiej od­różnić go od Past Simple, który jedno­znacznie wska­zuje moment akcji.

Czytaj całość... Present Perfect

Present Simple

Opis konstrukcji czasu Present Simple (czas teraźniejszy prosty) w zdaniach twierdzących, pytaniach i zdaniach przeczących. Materiał zawiera również obszerną listę okoliczników czasu (never, ever, hardly ever, seldom, rarely, twice a week it.).

Czytaj całość... Present Simple

Present Continuous

Czasem tym (zwanym również Present Progressive) posługujemy się do opisania czynności odbywających się w chwili mówienia. Istnieją wyjątki od tej reguły, w których można go użyć w odniesieniu do wydarzeń zaplanowanych w przyszłości.

Czytaj całość... Present Continuous