Przysłówki

Przysłówek jest częścią mowy, która określa w zdaniu czasownik. Czasem zdarza się, że przysłówek określa przymiotnik lub inny przysłówek.

Podział przysłówków

Wyróżniamy:

 • przysłówki czasu, np.: tomorrow – jutro, later – później, now – teraz
 • przysłówki częstotliwości, np.: sometimes – czasami, often – często, hardly ever – prawie nigdy
 • przysłówki miejsca, np.: here – tutaj, there – tam, anywhere – gdziekolwiek
 • przysłówki sposobu, np.: beautifully – pięknie, quickly – szybko, accurately – dokładnie
Tworzenie przysłówków

Większość przysłówków tworzy się od przymiotników, poprzez dodanie końcówki – „ly”. Jeśli przymiotnik kończy się na –„le”, usuwamy –„e” i dodajemy samo –„y”. Jeśli przymiotnik kończy się na –„y”, usuwamy -„y” i dodajemy –„ily”. Jeśli przymiotnik kończy się na –„ic”, dodajemy –ally” np.:

 • polite – politely (grzeczny – grzecznie),
 • comfortable – comfortably (wygodny – wygodnie)
 • easy – easily (swobodny – swobodnie)
 • dramatic – dramatically (dramatyczny – dramatycznie)

Niektóre przysłówki pochodzą od rzeczowników, np.:

 • day – daily (dzień – dziennie)
 • month – monthly (miesiąc – miesięcznie)
Wyjątki:

Niektóre przysłówki wyglądają identycznie z przymiotnikami:

 • hard – hard (trudny – trudno)
 • late – late (późny – późno)
 • fast –fast (szybki – szybko)
 • cold – cold (zimny- zimno)
 • small – small (mały – mało)
 • high – high (wysoki – wysoko)
 • good – well (dobry – dobrze)
Stopniowanie przysłówków

Przysłówki stopniuje się podobnie do przymiotników.

1. Przysłówki jednosylabowe

Aby utworzyć stopień wyższy, do przysłówka w formie podstawowej dodajemy końcówkę –„er”. Aby utworzyć stopień najwyższy, do przysłówka w formie podstawowej dodajemy końcówkę –„est”, a przysłówek poprzedzamy przedimkiem „the”. np.

 • fast – faster – the fastest (szybko – szybciej – najszybciej)
 • cold – colder – the coldest (zimno – zimniej – najzimniej)

2. Przysłówki wielosylabowe

Aby utworzyć stopień wyższy, przed przysłówkiem w formie podstawowej zakończonym na –„ly” wstawiamy „more”. Aby utworzyć stopień najwyższy, przed przysłówkiem w formie podstawowej zakończonym na –„ly” wstawiamy „ the most”. np.:

 • comically – more comically – the most comically (śmiesznie – śmieszniej – najśmieszniej)
 • solemnly – more solemnly – the most solemnly (uroczyście – bardziej uroczyście – najbardziej uroczyście)

3. Przysłówki nieregularne

 • well – better – the best (dobrze – lepiej – najlepiej)
 • badly – worse – the worst (źle – gorzej – najgorzej)
 • far – farther (further) – the farthest (furthest) (daleko – dalej – najdalej)
 • little – less –the least (mało – mniej – najmniej) much – more – the most (dużo – więcej – najwięcej)

Facebook Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *