Wyrażenia łączące w języku angielskim

Kluczowym elementem pozytywnej oceny egzaminu ustnego jest płynne prowadzenie całej konwersacji. Zaprezentowania poniżej lista tzw. wyrażeń łączących znacznie ułatwi sprawne przechodzenie od jednego wątku do kolejnego.

 1. firstly — po pierwsze
 2. secondly — po drugie
 3. despite — pomimo
 4. hence — stąd/zatem
 5. generally — generalnie
 6. nonetheless — tym niemniej / niemniej jednak
 7. nevertheless — pomimo to
 8. although — chociaż
 9. in other words — innymi słowy
 10. thus — zatem
 11. either… or… — albo… albo
 12. neither… nor… — ani… ani… (przy stosowaniu tego wyrażenia nie stosuje się podwójnego zaprzeczenia)
 13. indeed — w rzeczy samej
 14. as a consequence (of) — jako konsekwencja (czegoś)
 15. furthermore — ponadto
 16. yet — lecz
 17. moreover — poza tym
 18. additionally — dodatkowo
 19. however — jednakże
 20. for instance — na przykład
 21. what is more — co więcej
 22. finally — ostatecznie
 23. in fact — w rzeczywistości
 24. otherwise — w przeciwnym razie
 25. in addition — w dodatku / na dodatek
 26. therefore — zatem
 27. even though — mimo że
 28. particurarly — szczególnie
 29. in brief — w skrócie
 30. unless — chyba że

Facebook Comments