Inne formy wyrażania przyszłości

Present Simple

Czas Present Simple funkcję czasu przyszłego przyjmuje tylko wówczas, gdy jest mowa o rozkładach jazdy, np. pociągów, autobusów, planach lekcji w szkole, rozkładach zajęć i innych wydarzeniach, których termin jest oficjalnie ustalony.

The plane lands at four o’clock.
What time do you finish your French lesson?

Present Continuous

Czasu Present Continuous dla wyrażenia przyszłości używamy tylko w przypadkach, gdy mowa jest o czynnościach zaplanowanych i wcześniej ustalonych.

I am going to the dentist on Wednesday.
We are watching this new film on DVD tomorrow.

Future Simple

Czasu przyszłego prostego Future Simple używamy kiedy coś oferujemy lub o coś prosimy, kiedy mówimy o czymś, co uważamy za pewne oraz gdy mówimy o czymś spontanicznie, bez wcześniejszego planowania.

Will you help me in the shopping?
I think they will go to the disco tonight.

To be going to

Tej formy używamy, gdy chcemy powiedzieć o naszych planach i podjętych decyzjach na przyszłość.

Zdanie oznajmujące:

podmiot + to be (am, is, are) + going + to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

np.

My neighbours + are + going + to + buy + a new car.

Zdanie przeczące:

podmiot + to be (am, is, are) + not + going + to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

np.

She + is + not + going + to + study + next year.

Pytanie:

to be (am, is, are) + podmiot + going + to + czasownik w formie podstawowej + reszta pytania?

np.

Are + you + going + to + visit + Europe + this + summer?

Wyrażenie to stosujemy również w przypadku gdy mowa o nieuchronnych i niezależnych od nas wydarzeniach bądź ich skutkach, np. Look, it’s going to rain.

To be to

Formy tej używamy stosunkowo rzadko, wyłącznie w przypadku kiedy chcemy, aby ktoś coś zrobił lub też my sami dostaliśmy jakieś polecenie do wykonania. Wyrażenie to stosujemy więc w przypadku kiedy jest mowa o konieczności wykonania danej czynności, która wynika z wcześniejszego planu.

Zdanie oznajmujące:

podmiot + to be (am, is are) + to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

np.

He + is + to + clean + his entire flat.

Zdanie przeczące:

podmiot + to be (am, is are) + not + to + czasownik w formie podstawowej + reszta zdania

np.

I + am + not + to + write + this essay for you.

Pytanie:

to be (am, is are) + podmiot + to + czasownik w formie podstawowej + reszta pytania?

np.

Are + they + to + swim + 1 km long?

To be about to

Wyrażenia tego używamy, kiedy mówimy, że zaraz coś się wydarzy.

Podmiot + odpowiednia forma czasownika to be + about to + czasownik w formie podstawowej

np.

He is about to come back home. It is about to rain again.

Future Continuous

Future Continuous to czas ciągły, którego używamy, gdy mówimy o przyszłej czynności, która będzie trwała przez jakiś czas, jak też do zadawania pytań odnośnie przyszłych zdarzeń i planów.

np.

We will be writing test tomorrow at 10 a.m. Will you be reading this book next week?

Future Perfect

Czasu Future Perfect tego używamy, gdy mówimy o czynnościach przyszłych, które zakończą się w określonym momencie w przyszłości lub też zanim rozpocznie się jakaś inna czynność.

I will have painted our kitchen by the end of this week. Ann won’t have written her masters before Christmas.

Future Perfect Continuous

Future Perfect Continuous to czas przyszły stosowany w sytuacjach kiedy podkreślamy trwanie danej czynności przez pewien czas aż do jakiegoś momentu w przyszłości oraz kiedy chcemy pokazać jaki skutek nastąpi w wyniku tej przyszłej czynności.

I will have been working as a clerk for ten years by next month. You will be hungry in the evening because you won’t have been eating all day.

fot.: MarekPhotoDesign.com

Facebook Comments