Past Continuous

Jest to czas przeszły (past) niedokonany. Podkreśla się w nim ciągłość wykonywanej czynności (continuous) i wskazuje moment jej trwania. Po jej przerwaniu następuje zazwyczaj czas Past Simple określający konkretny moment w przeszłości.

Czytaj całość... Past Continuous

Present Perfect

Jest on cza­sem łączą­cym przesz­łość z terażniej­szością. Podkreś­lana jest w nim za­leż­ność wyda­rze­nia z przesz­łoś­ci (perfect) i aktualnego stanu (present), jed­nak nie ma wska­zanego mo­mentu w prze­szłości. W ten spo­sób naj­łatwiej od­różnić go od Past Simple, który jedno­znacznie wska­zuje moment akcji.

Czytaj całość... Present Perfect

Future Simple

To czas przyszły (future) prosty (simple) stosowany w następujących sytuacjach: kiedy w chwili mówienia podejmujemy decyzję o zrobieniu czegoś; w odniesieniu do przyszłego zdarzenia, co do którego jest pewność; oferując pomoc lub prosząc o nią.

Czytaj całość... Future Simple

Past Simple

Jest to czas przeszły (past) prostym (simple). Używamy go zazwyczaj z typowymi dla niego okolicznikami czasu, które jednoznacznie wskazują moment wydarzenia w przeszłości. To jeden z elementów, dzięki którym nie można go pomylić z czasem niedokonanym, Present Perfcect.

Czytaj całość... Past Simple

Past Perfect Continuous

Jest to czas zaprzeszły (past) niedokonany (perfect) ciągły (continuous). Z jednej strony odwołuje się do czynności w przeszłości, która zakończyła się przed innym przeszłym wydarzeniem (stąd potoczna nazwa: zaprzeszły), z drugiej – podkreślana jest ciągłość wydarzenia.

Czytaj całość... Past Perfect Continuous

Present Simple

Opis konstrukcji czasu Present Simple (czas teraźniejszy prosty) w zdaniach twierdzących, pytaniach i zdaniach przeczących. Materiał zawiera również obszerną listę okoliczników czasu (never, ever, hardly ever, seldom, rarely, twice a week it.).

Czytaj całość... Present Simple

Present Continuous

Czasem tym (zwanym również Present Progressive) posługujemy się do opisania czynności odbywających się w chwili mówienia. Istnieją wyjątki od tej reguły, w których można go użyć w odniesieniu do wydarzeń zaplanowanych w przyszłości.

Czytaj całość... Present Continuous

Amerykański vs. brytyjski angielski – jakie są różnice?

Język angielski jest oficjalnym językiem w ponad 50 krajach. To oznacza m.in.,…

Czytaj całość... Amerykański vs. brytyjski angielski – jakie są różnice?

Okresy warunkowe

W języku angielskim występują tzw. zdania warunkowe, w których mówimy o tym, że jeżeli dany…

Czytaj całość... Okresy warunkowe

Mowa zależna

Zastosowanie Mowę zależną stosujemy, kiedy przekazujemy czyjąś wypowiedź pośrednio, nie cytując…

Czytaj całość... Mowa zależna